Novinky
24-11-2015
Projekt Transparense byl prezentován na konferenci European Utility Week ve Vídni 4. listopadu...
15-10-2015
Stáhněte si čerstvě vydanou brožuru projektu Transparense:  Towards Transparent Energy...
15-10-2015
Shlédněte video Evropském etickém kodexu pro EPC (11.7.2014) - dozvíte se co je jeho obsahem...

Novinky

24-11-2015

European Utility Week 2015

Projekt Transparense byl prezentován na konferenci European Utility Week ve Vídni 4. listopadu 2015.  Prezentace s názvem "European EPC Markets and the Code of Conduct as a first step towards harmonisation and standardisation" byla přednesena ko-ordinátorkou uprojektu Janou Szomolányiovou a je ke stažení zde. Také přispěla zkušnostmi z projektu v panelové diskusi: Contract complexity, how to reach standardisation?

 

15-10-2015

Stáhněte si brožuru projektu Transparense

Stáhněte si čerstvě vydanou brožuru projektu Transparense:  Towards Transparent Energy Performance Contracting Markets shrnující výsledky projektu. Dozvíte se jak lze využít etický kodex pro EPC a jaké jsou nejnovější trendy na Evropských trzích s EPC.

15-10-2015

Nové video o Evropském etickém kodexu pro EPC

Shlédněte video Evropském etickém kodexu pro EPC (11.7.2014) - dozvíte se co je jeho obsahem a jak ho můžete využít pro úspěšnou přípravu a realizaci projektů EPC. Více informací o kodexu najdete zde.

 

 

02-09-2015

Nové výsledky průzkumu trhu EPC

Do stávajících databází trhu EPC byla doplněna zbrusu nová data, která jsou k nalezení na mateřském webu www.transparense.eu pod těmito rubrikami:

Data byla získána pomocí nového dotazníkového šetření Transparense, provedeného v létě 2015. Dotazník byl rozeslán nejdůležitějším evropským poskytovatelům energetických služeb (ESCO) a facilitátorům EPC. V celkovém součtu se průzkumu zúčastnilo 112 facilitátorů  a poskytovatelů EPC, včetně těch největších, z celkem 20 evropských zemí. Celé šetření bylo prováděno elektronicky s cílem usnadnění distribučního procesu.

Letošní průzkum navazuje na průzkum z roku 2013, který se zaměřoval na získání informací o trhu EPC v EU. Průzkum z roku 2015 v sobě opět zahrnuje 4 klíčové oblasti: národní trhy EPC a firmy ESCO, modely EPC, finanční modely a politické iniciativy.

Díky stejnému dotazníkovému designu je možné snadno porovnávat data z obou průzkumů. Shrnutí nově získaných dat a vývoje od roku 2013 je právě zpracováváno a bude zveřejněno v nejbližší době.

02-09-2015

EFIEES a eu.esco administrují společeně Evropský etický kodex pro EPC

Tisková zpráva: Od září 2015 ko-administrují etický kodex pro EPC Evropské asociace firem energetických služeb European Association of Energy Service Companies (eu.ESCO) a European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES). Celou tiskovou zprávu v angličtině naleznete zde.

Pro více informací, prosím kontaktujte:

EFIEES: Katarzyna Wardal | +32 2 230 65 50 | katarzyna.wardal@efiees.eu

eu.esco: Andrei Litiu | +32 2 706 82 02 | andrei.litiu@eubac.org

06-08-2015

Implementace Etického kodexu pro EPC

Energetické služby se zaručenou úsporou (Energy Performance Contracting - EPC) umožňují klientovi spořit energii bez kapitálových nákladů, jelikož investice do úsporných opatření jsou spláceny přímo z uspořených nákladů na energie. V rámci EU existuje významný potenciál pro projekty EPC, nicméně je využívána jen jeho malá část. V České republice byl pro rok 2020 tento potenciál úspor nákladů odhadnut na 1mld. Kč (1), z čehož je v současnosti využitých jen 40 mil. Kč ročně. Evropský etický kodex pro EPC má napomoci tuto situaci změnit a metodu EPC mezi zákazníky významně zatraktivnit.

Průzkum provedený projektem Transparense mezi firmami energetických služeb (ESCO) a finančními institucemi v roce 2013 ukázal, že mezi největší bariéry využití metody EPC v Evropě patří nízká důvěra v poskytovatele EPC, složitost metody EPC a tím i nízká poptávka na straně klienta. Proto byl za účelem vytvoření společného evropského standardu kvality projektů EPC v roce 2014 připraven Evropský etický kodex pro EPC.

Etický kodex definuje hlavní zásady přípravy a realizace projektů EPC, jejichž dodržování je klíčové pro úspěšnou realizaci projektů. Do června 2015 podepsalo kodex 108 poskytovatelů EPC a 11 národních asociací firem energetických služeb (ESCO) sdružujících 142 poskytovatelů EPC v Evropě. K etickému kodexu se také přihlásilo 27 facilitátorů EPC a jiných organizací (zejména klientů).

Pro zvýšení transparentnosti na trhu je klíčové, aby nejen významný počet firem poskytujících EPC podepsalo kodex, ale aby tyto firmy také dodržovaly základní principy kodexu. Klíčovým faktorem úspěchu je, aby poskytovatelé EPC pochopili, že mohou těžit z dodržování základních pravidel poskytování EPC, které povedou ke zvýšení důvěry na straně klienta a tím i ke zvýšení poptávky po těchto projektech.

Přihlášení se k etickému kodexu je dobrovolný závazek, bez přidaného kontrolního mechanizmu. Proto je důležité zahrnout a reflektovat principy kodexu ve smlouvách o EPC a zadávacích dokumentacích. Cílem je dosáhnout takového zahrnutí principů v modelovém znění dokumentů. To přináší příležitosti zejména na začínajících trzích EPC, kde jsou v současnosti takové dokumenty formulovány prvně. Etický kodex tak dává vládám, které by měly být klíčovými klienty EPC příležitost, aby kodex použily jako soubor minimálních požadavků pro projekty EPC realizované na jejich majetku. Vlády také mohou využít etický kodex při plnění požadavků Evropské směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU (čl. 16) tak, aby byly zákazníkům k dispozici spolehlivé systémy certifikace nebo akreditace energetických služeb zajišťující transparentnost pro spotřebitele.

Etický kodex byl také prezentován na závěrečné konferenci projektu Transparense, jež tvořila jeden blok konference Sustainable Energy Week, organizované Evropskou komisí 18. června v Bruselu.

 

Autor: Jana Szomolányiová


(1) Szomolányiová J., Sochor V.: Overview of the EPC potential and market - National Report for the Czech Republic, ke stažení na webové stránce projektu CombinES: www.combines-ce.eu

 

22-05-2015

Signatářů etického kodexu přibývá

Konečná podoba Evropského etického kodexu pro EPC byla odsouhlasena v červenci loňského roku. Od té doby se pod něj podepsalo 120 signatářů, z toho 88 poskytovatelů EPC, 10 asociací poskytovateů energetických služeb a 22 dalších subjeků působích na trhu s EPC. Seznam nově rozšířily Amper Savings a Comfort Space.

Evropský etický kodex vznikl v rámci projektu Transparense s cílem představit EPC jako spolehlivý obchodní model zahrnující poskytování energetických služeb. Text schválily dvě největší evropské asociace firem energetických služeb.

Více na stránkách Asociace poskytovatelů energetických služeb, jenž je také signatářem etického kodexu.

22-05-2015

Transparense na konferenci Evropského týdne udržitelného rozvoje

Projekt Transparense se se svou sekcí „Zvýšení kvality a důvěry jako předpoklad rozvoje evropských trhů EPC" zúčastnil konference konané v rámci Evropského týdne udržitelné energie (The EU Sustainable Energy Week 2015). Sekce se uskutečnila 18. června v Bruselu v budově Jacquese Delorse (Výbor regionů).

Na organizaci panelu se podílely projekty EESI2020 a ICP Europe a dvě evropské asociace poskytovatelů energetických služeb - EFIEES a eu.ESCO.

Cílem konference bylo představit důvody, proč byla doposud využita jen malá část odhadovaného potenciálu EPC (energetických služeb se zaručenou úsporou, a jaké kroky by měly být učiněny pro jeho plné využití tak, aby se s jeho pomocí podařilo splnit ambiciózní klimatické a energetické cíle EU, stanovené pro rok 2020. Cílovými posluchači byli politici a rozhodovatelé na evropské i národní úrovni, poskytovatelé EPC a jejich asociace, facilitátoři EPC a experti.

První hodina panelu byla věnována výsledkům evropských projektů zaměřených na rozvoj trhů EPC. Kromě výsledků projektu Transparense se představily projekty EESI2020 a ICP Europe. Panel byl moderován Jaroslavem Marouškem, předsedou správní rady SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s, jenž v současné době využívá svou 20letou zkušenost s rozvojem českého EPC trhu v podpoře několika EPC trhů ve střední a východní Evropě.

V závěru panelu proběhla mezi řečníky a představiteli DG Energy diskuse, která byla zaměřena na nalezení efektivních cest k rozvoji trhů EPC.

 

 

11-05-2015

Transparense prezentován na konferenci v Bruselu

Evropský etický kodex pro realizaci EPC a další výstupy projektu Transparense byly prezentovány v rámci Veřejné konference k inovativnímu financování energetické účinnosti a obnovitelných zdrojú energie. Akce se konala 28. dubna 2015 v Bruselu a byla organizována EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises). Na prezentaci se můžete podívat zde.

Tento workshop se zaměřoval jednak na provozní řešení, která mají být místními a regionálními orgány při vytváření návrhů investic implementována, jednak na výsledky probíhajících projektů zaměřených na inovativní přístupy k financování.

Zvyšování investic do energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů představuje při plnění energetických a klimatických cílů EU pro rok 2030 zásadní výzvu. Nedostatek veřejných zdrojů si žádá nalezení nových investičních přístupů, přičemž místní a regionální orgány by v tomto směru měly hrát klíčovou roli: mobilizovat zainteresované skupiny a navrhovat projekty a obchodní záměry, a tím přilákat soukromé investory.

Tento posun směrem k inovativním metodám financování je podporován mimo jiné programem ELENA (European Local Energy Assistance), který je součástí unijní Podpory vývoje projektů (PDA). Díky tomuto programu má být do oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů investováno až 4 mld. eur. Konkrétně se budou investice týkat veřejných a soukromých budov, pouličního osvětlení, dálkového vytápění a čisté městské dopravy. Většina PDA projektů vyvíjí inovativní řešení pro udržitelné financování investic pomocí soukromého kapitálu.

 

 


26-04-2015

33 nových signatářů

Na 33 nových společností podepsalo 31. března Evropský etický kodex pro EPC (Energetické služby se zaručnou úsporou), který definuje hodnoty a principy důležité pro úspěšnou implementaci EPC projektů v Evropě. Kodex byl vyvinut v rámci projektu Transparense, na němž spolupracují partneři z 20 zemí EU. Nizozemsko je v tomto projektu reprezentováno Nizozemským energetickým výzkumným centrem (ECN).

 

 

„ECN představilo Kodex v Nizozemsku a kooperuje s ESCoNetwerk.nl k zajištění co největšího počtu společností, které kodex přijmou. Skutečnost, že tolik nových firem kodex schválilo, je dobrou zprávou pro klienty poskytovatelů EPC. Lépe nyní rozumí tomu, co od poskytovatelů EPC mohou očekávat a požadovat," říká Marijke Menkveld zastupující ECN.

Společnosti, které kodex podpořily, jsou uznávanými poskytovateli energetických služeb, mezi nimi např. Cofely, BAM, Strukton, Eneco, Siemens, Honeywell, Ovvia, Veolia, GETEC, Greenfox. V realitním a finančním sektoru se jedná o společnosti jako CBRE Global Investors, Schiphol Real Estate, Energiefonds Overijssel and the ASN Bank.

Energetické služby se záručenou úsporou (EPC) jsou relativně novou a důmyslnou cestou k dosažení energetických úspor v oblasti budov. Tyto služby zahrnují závazek garantované úspory energie v průběhu několika let. Klient a dodavatel (poskytovatel energetických služeb) se dohodnou na udržitelnosti (parametry, garance, refundace, atd.). Poskytovatel služeb zůstává do projektu zapojen po delší dobu, během které dochází k postupnému navrácení jeho investice prostřednictvím ušetřených nákladů. Poskytovatelé tímto způsobem umožní klientovi soustředit se na vlastní obchodní záležitosti.

Energetické služby se zárukou vyžadují vytvoření netradičního vztahu mezi dodavatelem a klientem, neboť dlouhodobá spolupráce vyžaduje odlišné chování a uvažování. A právě z toho důvodu byl vytvořen Evropský etický kodex pro EPC. Poskytovatelé EPC, kteří jsou signatáři Kodexu, se zavazují realizovat EPC projekty v souladu s jeho hodnotami principy.

Tisková zpráva v angličtině je k dispozici zde.

 

 

 

04-04-2015

Příjem žádostí pro European Energy Service Award 2015!

Evropská cena za energetické služby oceňuje vynikající úsilí a úspěchy v oblastienergetických služeb v Evropě. Toto prestižní ocenění se uděluje pravidelně od roku 2006 projektům a společnostem, které učinily mimořádný příspěvek pro evropský trh energetických služeb.

Slavnostní ceremoniál proběhne v říjnu 2015 v Bruselu na prestižní akci Evropské komise„Open Days".

Podejte přihlášku do 29.června na:

 

http://eesi2020.eu/news-events/eesa/

 


 

26-02-2015

Kombinace EPC s dotacemi

Hlavním cílem brožury "Komplexní renovace budov - Kombinace dotací na zateplení s energetickými službami se zaručeným výsledkem (EPC)" je přinést řešení pro lepší a rozšířené využití kombinovaného financování úspor energie dotacemi a metodou EPC. Protože EPC je metoda obvykle vhodná pro financování energeticky úsporných opatření s krátkou a střední návratností, dodatečné financování z dotačních programů umožní také financovat opatření s delší návratností. To umožní podpořit významně vyšší množství projektů úspor energie z omezených veřejných zdrojů a to povede k úsporám energie, emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek, redukce tvorby odpadů a dalších rizik spojených s výrobou energie.

V brožure najdete praktický návod na realizaci projektů kombinujících dotovaná opatření ke zateplení obálky budovy s technologickými opatřeními realizovanými metodou EPC. Příklady úspěšných projektů realizovaných v České republice jsou důkazem, že tato kombinace má pro investory potenciál přinést jak značné úspory energie tak úspory nákladů.

Brožuru si můžete stáhnout zde.

Více detailů najdete ve finální zprávě projektu v angličtině.

Více informací o projektu najdete na webové stránce projektu: www.combines-ce.eu/cs-cz.

21-10-2014

EPC je prioritou ambiciózní irské politiky

Divize Energetických služeb se zaručenou úsporou v irské společnosti Aramark Ireland přispívá k realizaci ambiciózních irských cílů v oblasti energetické efektivity, přičemž EPC je považováno za důležitý nástroj při dosahování těchto cílů. Divizi vede Ray Ring, častý účastník panelových diskusí a přispěvatel do řady vládních publikací na poli energetické efektivity a s ní spojeného právního rámce.

Zvyšování energetické efektivity Irska je esenciální součástí irské strategie energetické udržitelnosti a bude hrát klíčovou roli při snižování energetické závislosti Irska na fosilních palivech. Irská vláda publikovala 12. května 2014 Zelenou knihu energetické politiky a je v současnosti zapojena do veřejného konzultačního procesu, jehož cílem je zapojit zástupce veřejnosti do budoucí energetické politiky země. S ohledem na uvědomění, že vláda musí jít příkladem, byl přijat závazek k dosažení snížení spotřeby energie ve veřejném sektoru do roku 2020 o 33 procent.

Vzhledem k ambicióznosti tohoto cíle a kapitálovým investicím s ním spojeným se Energetické služby se zaručenou úsporou (EPC) jevily jako dobrý podpůrný prostředek pro veřejný sektor k tomu, aby dosáhl vytyčeného cíle, který zároveň splňuje některé povinnosti vyplývající ze Směrnice o energetické efektivitě. Aby podpořil rozvoj trhu energetické efektivity v sektorech mimo domácnosti napříč Irskem, vytvořil Irský úřad pro energetickou udržitelnost (Sustainable Energy Authority of Ireland - SEAI) Národní rámcový program pro energetické služby. Tento Rámcový program předkládá aktuální přehled způsobů, jak rozvíjet projekty energetické efektivity a proces EPC - v podstatě se jedná o příručku 'Jak na to'. Rámcový program také nabízí rady ohledně osvědčených postupů pro klientské organizace z veřejného i soukromého sektoru, pokud jde o zajišťování energetických služeb a zapojování společností ESCO. Rámec se tak zaměřuje především na poskytování rad a nástrojů podporujících rozvoj projektů vhodných pro EPC a tzv. modelu„Energy Performance-Related Payments" (EPRP)[1]. Dále jsou připravovány vzorové smlouvy pro Lokální smlouvy o dodávkách energie (LESCs). Následovat bude příručka o EPC pro veřejné osvětlení a vodohospodářské služby. Tato práce průběžně pokračuje a veškeré matriály jsou k dispozici na internetové stránce SEAI: www.seai.ie/Your_Business/National_Energy_Services_Framework. Síla Rámcového programu a možnost jeho širokého uplatnění je testována na několika příkladech projektů ve spolupráci se SEAI ve veřejném i soukromém sektoru. U těchto projektů je zajištěna asistence v podobě školení, sdílení informací a kontaktů a přístupu k panelu právních a technických specialistů na EPC, kteří se můžou vyjadřovat ke klíčovým fázím projektu. Zúčastněné organizace se na oplátku zavazují k aktivní účasti na tvorbě zpětné vazby ohledně využití Rámcového programu. V současnosti testuje Rámcový proces 20 organizací, které realizují energetické projekty. Poučení nabytá z jejich zkušeností budou kontinuálně obohacovat budoucí vydání manuálů a příruček.

Posledním opěrným bodem Rámcového programu jsou finance. Jako jedna z prvních klíčových překážek maximálního rozšíření projektů energetických úspor v Irsku (včetně projektů EPC) bylo identifikováno množství a struktura financování dostupného na trhu. Irská vláda založila fond energetické efektivity a vložila do něj počáteční kapitál, a v březnu 2014 Ministerstvo pro komunikace, energii a přírodní zdroje spolu se společnostmi Glen Dimplex a London and Regional Properties investovalo 70 milionů euro do Národního fondu energetické efektivity, jehož investičním poradcem je společnost Sustainable Development Capital LLP (SDCL) Tento fond má fungovat jako katalyzátor rozvoje projektů energetické efektivity na irském trhu a zvýšit objem financí, jež jsou k dispozici na podporu existujících příležitostí k úsporám pro organizace z veřejného a komerčního sektoru. Očekává se, že financování ve výši kolem 300 mil. Euro bude poskytnuto v následujících třech letech na základě fondu v objemu 70 mil. euro.

Ray Ring

Obchodní ředitel společnosti  Aramark

 


[1] Pozn.překl. U EPRP, na rozdíl od EPC, dodavatel neinvestuje do zařízení.

 

21-10-2014

Evropský etický kodex pro zvýšení důveryhodnosti trhů s EPC v Evropě

Energy Performance Contracting (EPC) je energetická služba umožňující klientovi spořit energii bez kapitálových nákladů na investice, které jsou spláceny přímo z uspořených nákladů na spotřebu energie. V rámci EU existuje významný potenciál pro projekty EPC, nicméně  je využívána jen jeho malá část. V době finanční krize, kdy organizacím - zejména ve veřejném sektoru - chybí potřebný kapitál, aby mohly renovovat své budovy to zní jako paradox. Nový Evropský etický kodex pro EPC má napomoci tuto situaci změnit a principy EPC a tuto metodu mezi zákazníky významně zatraktivnit.

Průzkum provedený projektem Transparense mezi firmami energetických služeb (ESCO) a finančními institucemi ukázal, že mezi hlavní bariéry využití metody EPC v Evropě patří nízká důvěra v poskytovatele EPC, složitost metody EPC a tím i nízká poptávka na straně klienta. Proto byl za účelem vytvoření společného evropského standardu kvality projektů EPC připraven Evropský etický kodex pro EPC. Pokud významný počet firem poskytujících EPC (firmy ESCO) přijme tento kodex a firmy budou dodržovat příslušné základní principy, zvýší se celková transparentnost a důvěryhodnost metody EPC. Klíčovým faktorem úspěchu je, aby poskytovatelé EPC pochopili, že mohou těžit z dodržování základních pravidel poskytování EPC, které povedou ke zvýšení důvěry na straně klienta a tím i ke zvýšení poptávky po těchto projektech.

Etický kodex zároveň dává vládám, které by měly být hlavními potenciálními klienty metody EPC, příležitost, aby kodex použily jako soubor minimálních požadavků pro projekty EPC realizované na jejich majetku. Klíčové u těchto projektů je, že poskytovatel EPC ručí za smluvně sjednanou úroveň očekávaných úspor energie, a pokud tyto úspory nejsou dosaženy, musí poskytovatel kompenzovat klientovi rozdíl v úspoře nákladů. To je jedním z hlavních principů etického kodexu, který také pomáhá ozřejmit klientům, že je v jejich zájmu trvat na poskytnutí těchto záruk od poskytovatelů EPC.

V České republice byl Evropský etický kodex pro EPC představen 19. září 2014 v Praze na národním semináři, kde bylo také s firmami a klienty diskutováno využití kodexu při realizaci projektů EPC. Aktuální znění etického kodexu je k dispozici ke stažení na stránkách projektu Transparense (www.transparense.eu/cz/eticky-kodex). Zde je také podpisový formulář pro poskytovatele EPC, jehož podepsáním a zasláníám na uvedenou adresu se postkyovatel EPC stane signatářem etického kodexu. Následně se dostane na seznam signatářů etického kodexu na stránkách projektu Transparense. Zde také naleznete výsledky průzkumu trhů s EPC v Evropě.

 

21-10-2014

Nový zpravodaj projektu!

Stáhněte si nový zpravodaj projektu č.2! Přečtěte si novinky o trzích s EPC v Evropě.

29-08-2014

Workshop EPC a etický kodex 19.září

V pátek 19. září 2014 proběhne v prostorách Zastoupení Evropské komise v ČR v Jungmannově ulici v Praze workshop na téma "Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC".

Akce se koná v rámci aktivit mezinárodního projektu Transparense a bude zde představena definitivní podoba nového znění etického kodexu pro EPC.

Workshop je určen pro členy APES, ale i pro jejich stávající zákazníky. Kapacita je však omezena. V případě zájmu zašlete vyplněnou přihlášku na email vladimir.sochor@svn.cz.Účast bude e-mailem potvrzena.

Pozvánka je ke stažení zde.

 

30-07-2014

European Energy Service Award 2014


Výzva pro podání přihlášek do soutěže European Energy Service Award 2014 byla odstartována.

EESA 2014 je organizovaná berlínskou energetickou agenturou (BEA) v rámci projektu EESI 2020. Poslední možnost pro přihlášení je 31. května 2014.

Více informací naleznete zde a na webových stránkách projektu EESI2020.

Předběžná registrace na slavnostní vyhlášení výsledků prostřednictvím info@eesi2020.eu nebo na tomto odkazu.

01-01-2014

European conference ESCO Europe 2014

Transparense project will be presented at the European conference ESCO Europe 2014 that will take place in January 22-23 in Barcelona.

ESCO Europe 2014 will bring together Europe's ESCOs to discuss EPC business models and results at Europe's largest conference dedicated to energy performance contracting. Initial results from the Transparense project will be presented by Jana Szomolányiová and Vladimír Sochor, SEVEn. For more information about the conference, please visit www.esco-europe.com/programme.