Добре дошли в интернет страницата на проекта Transparense

Целта на проекта Transparense бе да повиши прозрачността и доверието в пазарите на Договори с гарантиран резултат (ДГР) в цяла Европа. Чрез двадесетте партньора, представляващи както развитите, така и начинаещите пазари на ДГР, проектът допринесе за разработването и разширяването на европейския пазар на ДГР, а оттам и за постигането на значително подобрение на енергийната ефективност.

Проектът Transparense бe насочен към най-важните характеристики на проектите, свързани с ДГР. Един от основните резултати бе създаването на Европейски професионален кодекс за ДГР. Кодексът дефинира основните ценности и принципи за подготовката и изпълнението на договорите с гарантиран резултат. Спазването му е гаранция за качеството на изпълнените договори. Големият дял доставчици, а именно - компаниите за енергийни услуги (ЕСКО), готови да спазват принципите на Кодекса, са повишили доверието на потенциалните клиенти за сключването на ДГР. Кодексът се тества чрез конкретни пилотни проекти във всички участващи държави. Това допринесе за популяризирането на добрите принципи в практиката, както от страна на ЕСКО компаниите, така и от страна на клиентите.

Постепенно повишаващото се търсене на ДГР и появата на нови ЕСКО компании се очаква да бъде подкрепено от новата европейска директива за енергийната ефективност, която определя изискванията към използването на енергийни услуги от страна на публичните институции. В рамките на проекта Transparense, на ЕСКО компаниите бяха предложени висококачествени програми и материали за обучение. Обученията бяха един от начините, по които проектът съдейства за предаването на опит от по-напредналите пазари на ДГР към тези, които имат по-малък опит. Този трансфер на знания бе подкрепен също така от бази с данни, съдържащи специфична информация относно ЕСКО компаниите, техните сдружения, модели на ДГР, както и съществуващи инициативи за популяризиране на ДГР, публично достъпни на интернет страницата на проекта.

Проектът Transparense започна през м. април 2013 г. и завърши през м. септември 2015 г. В него участваха 20 европейски партньори: Чехия, Великобритания, Словения, Германия, Швеция, Белгия, Австрия, България, Италия, Литва, Холандия, Полша, Португалия, Словакия, Испания, Гърция, Унгария, Латвия, Дания и Норвегия. Бюджетът на проекта бе 2.1 млн. € и бе съфинансиран от Програма "Интелигентна енергия - Европа".